رزرو سند (713/2): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 13 بهار 1391- ج.2 - انجمن حسابداري ايران