رزرو سند (713/1): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 13 بهار 1391- ج.1 - انجمن حسابداري ايران