رزرو سند (711/35): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.35 - انجمن حسابداري ايران