رزرو سند (711/33): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.33 - انجمن حسابداري ايران