رزرو سند (711/31): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.31 - انجمن حسابداري ايران