رزرو سند (711/30): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.30 - انجمن حسابداري ايران