رزرو سند (711/29): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.29 - انجمن حسابداري ايران