رزرو سند (711/28): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.28 - انجمن حسابداري ايران