رزرو سند (711/27): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.27 - انجمن حسابداري ايران