رزرو سند (711/26): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.26 - انجمن حسابداري ايران