رزرو سند (711/22): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.22 - انجمن حسابداري ايران