رزرو سند (711/19): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.19 - انجمن حسابداري ايران