رزرو سند (711/18): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.18 - انجمن حسابداري ايران