رزرو سند (711/17): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.17 - انجمن حسابداري ايران