رزرو سند (711/13): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.13 - انجمن حسابداري ايران