رزرو سند (711/12): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.12 - انجمن حسابداري ايران