رزرو سند (711/11): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.11 - انجمن حسابداري ايران