رزرو سند (711/10): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.10 - انجمن حسابداري ايران