رزرو سند (711/9): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.9 - انجمن حسابداري ايران