رزرو سند (711/8): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.8 - انجمن حسابداري ايران