رزرو سند (711/6): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.6 - انجمن حسابداري ايران