رزرو سند (711/5): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.5 - انجمن حسابداري ايران