رزرو سند (711/4): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.4 - انجمن حسابداري ايران