رزرو سند (711/3): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.3 - انجمن حسابداري ايران