رزرو سند (711/2): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره11 پاييز 90- ج.2 - انجمن حسابداري ايران