رزرو سند (710/20): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.20 - انجمن حسابداري ايران