رزرو سند (710/18): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.18 - انجمن حسابداري ايران