رزرو سند (710/15): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.15 - انجمن حسابداري ايران