رزرو سند (710/14): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.14 - انجمن حسابداري ايران