رزرو سند (710/13): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.13 - انجمن حسابداري ايران