رزرو سند (710/12): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.12 - انجمن حسابداري ايران