رزرو سند (710/10): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.10 - انجمن حسابداري ايران