رزرو سند (710/9): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.9 - انجمن حسابداري ايران