رزرو سند (710/8): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.8 - انجمن حسابداري ايران