رزرو سند (710/7): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.7 - انجمن حسابداري ايران