رزرو سند (710/6): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.6 - انجمن حسابداري ايران