رزرو سند (710/5): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.5 - انجمن حسابداري ايران