رزرو سند (710/3): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.3 - انجمن حسابداري ايران