رزرو سند (710/2): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.2 - انجمن حسابداري ايران