رزرو سند (710/1): تحقيقات حسابداري و حسابرسي شماره 10 تابستان 90- ج.1 - انجمن حسابداري ايران