رزرو سند (101512): اقتصاد خرد وكلان كنكور كارداني به كارشناسي مدرسان ن.2 - حسين امير رحيمي