رزرو سند (101511): اقتصاد خرد وكلان كنكور كارداني به كارشناسي مدرسان ن.1 - حسين امير رحيمي