رزرو سند (101508): سيستمهاي عامل كنكور كارداني به كارشناسي مدرسان ن.2 - محمد نيك روان