رزرو سند (101475): ماشينهاي الكتريكي كنكور ارشد مدرسان ن.2 - رضا پژمانفر