رزرو سند (101470): سيستمهاي كنترل خطي كنكور ارشد مدرسان ن.1 - هومن سجاديان