رزرو سند (101469): زبان عمومي كنكور ارشد مدرسان ن.2 - مهرداد جواد زاده