رزرو سند (101468): زبان عمومي كنكور ارشد مدرسان ن.1 - مهرداد جواد زاده