رزرو سند (101451): كنكور كارشناسي ابزار دقيق - ققاسم نيا- كامراني راد