رزرو سند (101424): كنكور ساختمان داده ارشد كامپيوتر سپاهان - حسن خاني