رزرو سند (101423): كنكور زبانهاي برنامه نويسي اترشد كامپيوتر سپاهان - حسن خاني